23.02.2018 - Szkolenia indywidualne - Nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia (POWER)

Projekt realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Informujemy, że z dniem 26.02.2018r. rozpocznie się nabór wniosków na szkolenie wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenie indywidualne) w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III).

Program adresowany jest do 5 osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat tj. osób, które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły 30 roku życia, zarejestrowanych w tut. Urzędzie, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzi NEET1), w tym należących do niżej wymienionych grup:

GRUPA BEZROBOTNYCH

(tzw. grupa wiodąca)

Liczba osób bezrobotnych planowana do aktywizacji

Ogółem

w tym kobiet

osoby o niskich kwalifikacjach3)

3

1

osoby pozostałe tj. takie które nie należą do ww grup oraz grupy osób niepełnosprawnych

2

1

 

 1. osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba nie szkoli się, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET zostanie zweryfikowane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 2. osoba długotrwale bezrobotna - to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat, oraz osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej.

 3. osoba o niskich kwalifikacjach – to osoba posiadająca, zgodnie z Międzynarodową Standardową Kwalifikacją Kształcenia, wykształcenie maksymalnie na poziomie ISCED 3 czyli wykształcenie ponadgimnazjalne (do ww. grupy nie kwalifikuje się osób o wykształceniu policealnym, pomaturalnym i wyższym).

W bieżącym roku uczestnikami szkolenia nie mogą być osoby bezrobotne, które były już uczestnikami projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” w 2017 roku.

 

W ramach projektu Urząd sfinansuje szkolenie:

POD DEKLARACJĘ ZATRUDNIENIA

Prognozowana grupa do aktywizacji

 • do wysokości 8.000,00 zł.

 • do wniosku należy dołączyć oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej na okres co najmniej 3 miesięcy (Pobierz oświadczenie)

10

BEZ DEKLARACJI ZATRUDNIENIA

 

10

 • do wysokości 5.000,00 zł.

 • szkolenie winno wpisywać się w barometr zawodów deficytowych określonych dla powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych na 2018 rok (www.barometrzawodow.pl) i zakończyć się zdobyciem kwalifikacji tj. uzyskaniem odpowiedniego dokumentu (świadectwa, książeczki itp.) na podstawie, którego uczestnik uzyskuje tytuł zawodowy lub uprawnienie do wykonywania określonych czynności w obrębie danego zawodu.

POD POTRZEBY DOTYCZĄCE SAMOZATRUDNIENIA

 • do wysokości 5.000,00 zł.

 • do wniosku należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej (Pobierz oświadczenie)

 • szkolenie winno wpisywać się w barometr zawodów deficytowych określonych dla powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych na 2018 rok (www.barometrzawodow.pl) i zakończyć się zdobyciem kwalifikacji tj. uzyskaniem odpowiedniego dokumentu (świadectwa, książeczki itp.) na podstawie, którego uczestnik uzyskuje tytuł zawodowy lub uprawnienie do wykonywania określonych czynności w obrębie danego zawodu.

W sytuacji, gdy w wyniku dokonanego przez Urząd rozpoznania rynku koszt szkolenia przekroczy wskazane powyżej kwoty, wnioskodawca może współfinansować koszt szkolenia, o które zabiega.

Wykaz kwalifikacji zawodowych wyodrębnionych w ramach zawodów deficytowych, które podlegać będą finansowaniu przez Urząd zaprezentowane zostały w załączniku do niniejszego ogłoszenia (informacja zamieszczona pod treścią ogłoszenia).

 

Poniżej prezentujemy pozostałe zasady i ścieżkę naboru wniosków:

Zasady naboru wniosków

Gdzie można pobrać wniosek?

 • u specjalisty ds rozwoju zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu (pokój 10, parter), który:

  • zweryfikuje spełnienie warunków formalnych do uzyskania wsparcia, w tym w ramach realizowanego projektu,

  • poinformuje osobę bezrobotną o zasadach realizacji usługi,

  • ustali z osobą bezrobotną w jakim terminie najpóźniej (tj. od daty wydania wniosku) winna zgłosić się z wypełnionym wnioskiem do doradcy klienta celem uzyskania opinii dotyczącej celowości objęcia osoby bezrobotnej wsparciem w ramach szkolenia.

Kto może złożyć wniosek?

Osoba zarejestrowana w tut. Urzędzie:

 • posiadająca status osoby bezrobotnej, która na dzień udzielenia wsparcia nie ukończy 30 roku życia,

 • której przypisany został II profil pomocy,

 • której wsparcie wynika z ustalonego Indywidualnego Planu Działania,

 • nie jest objęta inną formą aktywizacji,

 • która uzasadniła potrzebę udzielenia tej formy pomocy poprzez uprawdopodobnienie podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, uruchomienia działalności gospodarczej w okresie do 2 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia lub przystąpienia do egzaminu finansowanego w ramach zrealizowanej usługi szkoleniowej.

Gdzie należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami?

 • u doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu lub w Oddziale zamiejscowym urzędu (dotyczy klientów Oddziałów), który:

  • dokona oceny celowości objęcia wnioskodawcy wsparciem i sporządzi opinię do wniosku dotyczącą zasadności objęcia osoby bezrobotnej wsparciem w ramach szkolenia,

  • ustali z wnioskodawcą w ramach Indywidualnego Planu Działania (IPD) ścieżkę aktywizacji po zrealizowanej usłudze,

  • przekaże wniosek do kancelarii celem jego rejestracji, a następnie jego dalszej oceny.

Zakres wsparcia

Nie będą podlegać finansowaniu w ramach projektu szkolenia z zakresu nauki języków obcych.

Osoba zainteresowana uzyskaniem wsparcia może wskazać tylko jeden kierunek szkolenia, który swoim zakresem może obejmować kilka modułów.

Niniejszy warunek nie dotyczy jednak szkoleń dla kierowców, gdyż w bieżącym roku Urząd przyjął zasady, że w ramach projektu będą finansowane jedynie szkolenia doskonalące dla kierowców np.:

 • w sytuacji gdy osoba posiada prawo jazdy określonej kategorii, wówczas istnieje możliwość sfinansowania przez Urząd odpowiedniego szkolenia z zakresu przewozu rzeczy lub osób,

 • w sytuacji gdy osoba posiada uprawnienia w zakresie przewozu osób lub rzeczy, wówczas Urząd może sfinansować odpowiedni kurs dla kandydatów na kierowców określonej kategorii prawa jazdy,

 • w sytuacji gdy osoba posiada uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy oraz prawo jazdy kat. C, wówczas Urząd może sfinansować kurs dla kandydatów na kierowców kategorii C+E.

W przypadku szkoleń doskonalących dla kierowców bezwzględnie wymagana jest deklaracja zatrudnienia od potencjalnego pracodawcy.

Urząd zastrzega, że w przypadku braku dokumentu, o jakim mowa powyżej wniosek nie będzie podlegał rozpatrzeniu i przekazany zostanie do spraw nieaktualnych.

Zasady rozpatrywania wniosków

 • opinia doradcy klienta w zakresie:

  • oceny realnych szans na podjęcie pracy zgodnie z kierunkiem szkolenia,

  • ustalenia w ramach Indywidualnego Planu Działania ścieżki aktywizacji zmierzającej do pozyskania zatrudnienia/podjęcia działalności gospodarczej, najpóźniej do 2 miesięcy od zakończenia szkolenia lub przystąpienia do egzaminu finansowanego w ramach zrealizowanej usługi szkoleniowej.

 • opinia specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie:

  • spełnienia warunków formalnych do udzielenia wsparcia poprzez sfinansowanie kosztów szkolenia - wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia (…) oraz z założeń realizowanego projektu,

  • spełnienia warunków formalnych do podjęcia danego rodzaju szkolenia – wynikających z innych przepisów prawa,

  • ustalenia konieczności skierowanie na badanie lekarskie/psychologiczne w celu oceny przydatności zawodowej do pracy i zawodu, jeżeli wymaga tego np. specyfika pracy,

 • pisemne poinformowanie wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie do 30 dni od daty przyjęcia wniosku,

 • objęcie wnioskodawcy przez doradcę zawodowego usługą informacji zawodowej.

Ważne informacje

W roku bieżącym Urząd nie będzie dokonywał refundacji kosztów dojazdu szkolenie.

W ramach realizowanych szkoleń kończących się egzaminem zewnętrznym sfinansowany będzie pierwszy egzamin. Każdy kolejny egzamin poprawkowy osoba bezrobotna będzie zobowiązana do opłacenia w ramach własnych środków finansowych.

W przypadku szkoleń dla kierowców Urząd, nie refunduje kosztów związanych z wydaniem prawa jazdy oraz odbycia po raz kolejny niezbędnych do wydania w/w dokumentu badań lekarskich.

Jak realizowana jest usługa?

Szczegółowe informacje na temat realizacji usługi można uzyskać:

 • od specjalistów ds. rozwoju zawodowego tut. Urzędu w Wydziale Szkoleń (parter, pokój nr 10),

 • na stronie internetowej Urzędu www.urzadpracy.pl w zakładce „Bezrobotni i poszukujący pracy” → „Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy” → „Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji” → ”Szkolenia” (czytaj więcej)

Dokumenty do pobrania

 • Załącznik Nr 1 do wniosku o szkolenie indywidualne - Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej  (Pobierz oświadczenie) 

 • Załącznik Nr 2 do wniosku o szkolenie indywidualne - Oświadczenie wnioskodawcy o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej (Pobierz oświadczenie)

 • Barometr zawodów na rok 2018 (Pobierz barometr)

Istnieje możliwość pobrania ww. dokumentów na stanowisku specjalisty ds. rozwoju zawodowego - pok. 10 (parter).

Urząd zastrzega prawo odmowy realizacji wniosku jeśli:

 • prognozowany koszt obsługi szkolenia wskazanego przez osobę bezrobotną przekroczy założony przez Urząd próg finansowania wsparcia dla założonej grupy osób bezrobotnych w ramach projektu, w tym również w ramach pojawiających się oszczędności w projekcie,
 • zagospodaruje w całości środki przeznaczone na obsługę szkoleń w ramach projektu,

 • wnioskodawca po ustaleniu przez Urząd prognozowanych kosztów szkolenia nie zdecyduje się na ich współfinansowanie,

 • na etapie podpisania przez osobę bezrobotną oświadczenia o przystąpieniu do projektu (oświadczenie będzie podpisane po wyłonieniu instytucji szkoleniowej) Urząd ustali, że osoba bezrobotna nie należy już do grupy wiodącej dla projektu, która określona zostanie dla niej na etapie przyjęcia wniosku do realizacji,

 • lista kandydatów zostanie już w pełni zagospodarowana lub jeśli osoba wnioskująca o aktywację nie będzie przynależeć do grupy wiodącej, dla której zgodnie do przyjętych założeń projektowych zabezpieczona została określona liczba miejsc na ww. liście,

 • pracodawca przy zatrudnieniu osoby bezrobotnej na stanowisku kierowcy wymaga bezwzględnie posiadania przez nią karty kierowcy (dotyczy szkoleń dla kierowców),

 • pracodawca, który deklarował osobie bezrobotnej gotowość zatrudnienia nie zaakceptuje programu oraz efektów szkolenia i/lub nie złoży w oznaczonym przez Urząd terminie oferty zatrudnienia, która dotyczy wnioskodawcy,

 • oczekiwane przez osobę bezrobotną szkolenie nie będzie mogło zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 30.11.2018r. i rozliczone finansowo z wykonawcą usługi szkoleniowej najpóźniej do dnia 21.12.2018r.

 

 

 

Metryka strony

Data publikacji 23.02.2018
Data modyfikacji 24.04.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Magdalena Oleś
Liczba wejść: 234